KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK) – General Data Protection Regulation (GDPR), Avrupa Birliği ülkelerinin her birinin 25 Mayıs 2018’de yürürlüğe giren kişisel verilerin korunması ile ilgili mevzuatını uyumlu hale getiren bir Avrupa yönetmeliğidir.

As Ozenc Service Management,, kişisel verilerin işlenmesinin GDPR gereklilikleriyle uyumlu hale getirilmesine tamamen uyum sağlamaktadır. Müşterileri, tedarikçileri ve ortakları ile güven ve karşılıklı çıkarlara dayalı güçlü ve sürdürülebilir bir ilişki kurmaya kararlıdır.

Türkiye Cumhuriyeti 6698 sayılı kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

KVKK Madde 10 Uyarısı için Aydınlatma Metni

Özenç Hizmet Yönetimi Anonim Şirketinin kişisel verilerin işlenmesi hakkındaki aydınlatma metni aşağıdaki gibidir.

Aşağıda kişisel verilerinizin ÖZENÇ HİZMET YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ (Özenç Grup) tarafından ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler başlıklar altında sunulmaktadır.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Özenç Grup tarafından işlenebilecektir. İşbu kanun kapsamında Özenç Grup veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Özenç Grup’un ya da Özenç Grup iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Özenç Grup’un ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında alınmaktadır.

c) Kişisel Verilerinizin Paylaşılması Kişisel verileriniz, Özenç Grup ve kuruluşun hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile KVK kanununun 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir. Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzere: Özenç Grup’un ya da Özenç Grup iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Özenç Grup’un ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir. Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

d) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri Özenç Grup faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verilerinizi, anketler, internet siteleri, Özenç Grup temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir.

e) Kişisel verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız KVKK gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz: 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Özenç Grup’a yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu “Muhittin Üstündağ Caddesi No:65 Koşuyolu-Kadıköy/İstanbul “adresine gönderebilirsiniz ya da şahsen başvuruda bulunabilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler Özenç Grup tarafından duyurulacaktır. Bu kapsamda yapacağınız başvurular 6698 Sayılı Kanun m.13/2 uyarınca mümkün olan en kısa zaman zarfında ve en çok otuz gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Contact Information
Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren Başvuru Formunu, işbu Başvuru Formunda belirtilen “Muhittin Üstündağ Caddesi No:65 Koşuyolu-Kadıköy/İstanbul” adresine iadeli taahhütlü mektup kullanarak gönderebilirsiniz ya da şahsen işbu başvuru formunu belirtilen adrese sunabilirsiniz.

en_USEnglish
tr_TRTürkçe en_USEnglish